Spoedgeval? Bel naar 0413 - 47 26 50

Dierenartsenpraktijk de Meierij Dierenartsenpraktijk de Meierij, gevestigd aan Kortestraat 1, 5491 SZ Sint-Oedenrode, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dierenartsenpraktijk de Meierij

Kortestraat 1

5491 SZ Sint-Oedenrode

0413-472650
www.dapdemeierij.nl


Rutger van der Sandt is de Functionaris Gegevensbescherming van Dierenartsenpraktijk de Meierij Hij is te bereiken via r.vandersandt@dapdemeierij.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dierenartsenpraktijk de Meierij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dierenartsenpraktijk de Meierij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het inplannen van een afspraak

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

tot nader opzegging

bij beëindiging van de overeenkomst

Delen van persoonsgegevens met derden:

alleen indien akkoord én ten behoeve van diergeneeskundige handelingen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dierenartsenpraktijk de Meierij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenartsenpraktijk de Meierij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dapdemeierij.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Dierenartsenpraktijk de Meierij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dierenartsenpraktijk de Meierij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dapdemeierij.nl

 

Dierenartsenpraktijk de Meierij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Dierenartsenpraktijk de Meierij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenartsenpraktijk de Meierij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.